Kwaliteit van zorg

Inkoop zorg De Noordhoek is aangesloten bij de Samenwerkende Zorgboeren Zuid. www.zorgboerenzuid.nl

Voor de inkoop van zorg zijn AGB-codes vereist. Wij maken gebruik van twee van deze code’s:

Financiering via PGB: 4178 4770

Financiering via ZIN/WMO: 7373 2508

Kwaliteit: Sinds 2019 beschikken we over het kwaliteitskeurmerk ISO 9001. Dit wordt jaarlijks getoetst en uiteraard zijn we hier het hele jaar door mee bezig.

(on)vrijwillige zorg

In onze organisatie hechten we veel belang aan professionele zorg voor onze deelnemers. Wij gelover erin dat onze deelnemers hun zorgdoelen vooral goed kunnen bereiken als ze instemmen met de zorg die ze van ons krijgen.

Onvrijwillige zorg, waarbij sprake is van verzet tegen de zorg of een gedeelte daarvan willen wij niet uitvoeren in onze organisatie. Dit gaat ten koste van onze open en laagdrempelige setting.

Wij zijn van mening dat het bieden van vrijwillige zorg fundamenteel beter is dan het bieden van niet vrijwillige zorg. Wanneer de zorgvraag van een van onze deelnemers dusdanig verandert dat er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg spannen wij ons in om mogelijke alternatieven te onderzoeken, waarbij de deelnemer wel instemt en de zorg gecontinueerd kan worden.

Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg wel noodzakelijk is voor het welzijn van de deelnemer of zijn/haar omgeving, dan kan de zorg in onze organisatie niet worden voortgezet. De deelnemer zal dan met de wettelijk vertegenwoordiger een andere, geschikte, locatie moeten vinden. Wij dragen te allen tijde zorg voor een warme overdracht.

Wanneer er in onze organisatie een ongepland incident plaatsvind waarbij het onmiddellijk handelen door de zorgverlener vereist is, waarbij de deelnemer zich vervolgens verzet, dan zien wij dit niet al onvrijwillige zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang (WZD). In deze gevallen zullen we altijd middels evaluatie met de deelnemer en/of vertegenwoordiger bespreken hoe het incident voorkomen kan worden. Is er sprake van herhaling waarbij het incident niet voorkomen kan worden dan beschouwen wij dit als verandering van de zorgvraag en toepassing van onvrijwillige zorg. Voorgaande werkwijze is hierbij dan van toepassing.

Privacyreglement

Het privacyreglement schijft voor hoe Zorgboerderij de Noordhoek met de persoonsgegevens van de deelnemers die zij begeleidt omgaat. In het document vind u onze werkwijze hierbij.

Klachtenreglement

In de bijlage vind u ons klachtenreglement

Meldcode huiselijk geweld

In dit document vind u onze werkwijze bij (een vermoeden van) huiselijk geweld.